Eko udruga Franjo Koscec
Header

Od samih početka rada Zelenih telefona građani nam od problema koje primijete u okolišu najčešće prijavljuju probleme koji su direktno je ili indirektno povezani s otpadom.

Grafikon 1, Zaprimljene prijave po kategorijama u 2016.

2016 Broj po kategorijama

U 2016. godini je od ukupno 2562 zaprimljenih prijava na Mrežu Zelenih telefona Hrvatske čak 36% unutar kategorije otpad.
U urbanim sredinama prijave se uglavnom odnose na lošu infrastrukturu za odvajanje otpada (premali broj spremnika, premali broj spremnika za odvajanje i slično) i mogućnost aktivnog sudjelovanja građana u procesu recikliranja otpada (upiti o pravilnom zbrinjavanju pojedinih vrsta otpada, upiti vezani za rad reciklažnih dvorišta i slično). Aktivisti Zelenog telefona Zelene Akcije koji pokriva i područje Grada Zagreba smatraju da je takvo sustavno zanemarivanje odvajanja i recikliranja rezultiralo odlaganjem više od 90% komunalnog otpada na Jakuševcu.
Na rubovima gradova i u ruralnim sredinama pak prijave se odnose na lokacije ilegalnih odlagališta otpada.

Unutar kategorije zelenilo zaprimljeno je 346 prijava što je 13,51% u odnosu na ukupan broj prijava. Građane uznemirava netransparentno gospodarenje javnim zelenim površinama, uništavanje zelenih površina, ambrozija ma privatnim površinama tokom ljetnih mjeseci.

Mnoštvo je problema prijavljeno i unutar kategorije voda, 197 prijava što je 7,69% u odnosu na ukupan broj prijava. Sistem javne kanalizacije za otpadne vode domaćinstava u malim naseljima diljem Hrvatske ne postoji. Problem nastaje kada pojedinci nepropisno ispuštaju otpadne i fekalne vode izravno u okoliš i uzrokuju razna onečišćenja.
U nekoliko županija aktivisti Zelenih telefona zaprimili su prijave vezanih za zahvate na rijekama – izgradnju malih hidroelektrana pri čemu se nisu poštovali propisi koji reguliraju područje zaštite prirode i okoliša.

Unutar kategorije gradnja zaprimili smo 195 prijava što je 7,61% u odnosu na ukupan broj prijava. Najveći broj prijava unutar ove kategorije odnosi se na bespravnu gradnju. Ona je gorući problem u “priobalnim područjima” gdje se vrši neplansko nasipavanje mora, betonizacija pomorskog dobra itd.

Više od 60% prijava građana je uspješno riješeno.

U 2017. godini cilj nam je da još više potaknemo građane na rješavanje problema vezanih uz zaštitu okoliša te da građane i dalje nastavimo informirati i poticati na prijavljivanje problema u okolišu i intenziviramo suradnju sa jedinicama lokalne uprave i samouprave.

072 123 456 je broj Zelenog telefona,
servisa na koji građani diljem Hrvatske mogu dojavljivati o raznim problemima okoliša i davati prijedloge, a dežurni na telefonu, aktivisti iz organizacija civilnog društva, prenose informaciju nadležnim institucijama.

«Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Udruge Franjo Koščec – Varaždin i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda Vlade Republike Hrvatske

Kraj projekta Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona

Krajem prosinca 2016. godine završio je dvogodišnji projekt Mreže Zelenih telefona Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona.
Podsjećamo projekt je financirala EU (90%) u okviru Grant sheme Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj u okviru provedbe I komponente IPA 2011 (Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011) i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
U provedbi projekta sudjelovale su članice Mreže Zelenih telefona Hrvatske – telefona na koji građani mogu dojavljivati o raznim problemima okoliša i davati prijedloge, a dežurni na telefonu prenose informaciju nadležnim institucijama.

Za Mrežu Zelenih telefona ovo je jedno veliko iskustvo koje je donijelo mnogo toga pozitivnog kako za nas tako i za naše korisnike, suradnike i opću javnost.

Sve provedene aktivnosti i postignuti rezultati doprinijeli su postizanju općeg cilja projekta – izgradnja snažnog partnerstva i učinkovite dugoročne suradnje između građana, tijela lokalne i državne vlasti i organizacija civilnog društva uključenih u zaštitu okoliša i prirode.

Jednogodišnjim istraživanjem i prikupljanjem podataka o strukturi, načinima, postupcima i sredstvima za rad tijela lokalne i državne vlasti putem analiza poziva, anketa i intervjua ustanovili smo koje su nam eventualne prepreke i problemi u ostvarenju tog cilja te smo za njih predložili moguća rješenja – i sve uobličili u publikaciju Sjedni, tri! koja je distribuirana na 780 elektroničkih adresa nadležnih službi, ali i promovirana putem medija i web i društvenih stranica partnera i suradnika na projektu.
Rad na uklanjanju prepreka i problema je započeo odmah. Vlastite kapacitete za aktivno sudjelovanje u rješavanju problema zaštite okoliša gradili smo educirajući se na radionicama “Pravni alati u zaštiti okoliša” i “Novinarstvo i zaštita okoliša”, redovnim međusobnim komuniciranjem aktivista Zelenih telefona i razmjenjivanjem ideja, razvijanjem napredne aplikacije za praćenje statistike prijava.
Na transparentnost u radu, tijela lokalne i državne vlasti, poticali smo kroz održavanje radionica “Modeli informiranja javnosti”. Također predstavnicima tijela lokalne i državne vlasti omogućeno je predstavljanje vlastitog rada putem sudjelovanja u radijskim/TV emisijama i putem stranica na društvenim mrežama partnera na projektu.
Građane smo pozivali na suradnju, ali i educirali o mogućnostima za aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i prirode putem redovnih radijskih ili TV emisija o radu Zelenih telefona. Osim toga pripremili smo, tiskali i distribuirali publikaciju o aktivnom sudjelovanju u zaštiti okoliša i prirode naslova Možeš i ti! Publikacija nudi 20 rješenja za 20 okolišnih problema i nadamo se da će potaknuti građane da otvoreno i javno govore o problemima koji se tiču svih nas, i postanu odgovorni građani i članovi naše lokalne, ujedno i globalne zajednice.
Suradnja sa tijelima i službama lokalne i državne vlasti u zaštiti okoliša i prirode ojačana je i na okruglim stolovima kroz zajedničku diskusiju o lokalnim okolišnim problemima i sudjelovanjem na zajedničkim akcijama na uklanjanju tih problema. Time smo doprinijeli i rješavanju specifičnih lokalnih problema vezanih za zaštitu okoliša i prirode. Potpisano je 6 Sporazuma o suradnji na rješavanju problema u okolišu.
Aktivisti Zelenih telefona Hrvatske svakodnevno su pružali pomoć građanima u rješavanju okolišnih problema, ali i educirali ih o mogućnostima aktivnog sudjelovanju u zaštiti okoliša i prirode. U svom radu aktivisti su koristili pomoć novo-razvijenih alata kao što je mailing lista vanjskih stručnjaka za pojedina područja i sastavnice okoliša. Osim što krati i olakšava rješavanje prijava ovaj alat doprinosi i povećanom udjelu uspješno riješenih problema.

No, kraj projekta nije kraj i izgradnji snažnog partnerstva i učinkovite dugoročne suradnje između građana, tijela lokalne i državne vlasti i organizacija civilnog društva uključenih u zaštitu okoliša i prirode.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Udruge Franjo Koščec – Varaždin i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.

Novogodišnja zelja

December 22nd, 2016 | Posted by admin in Arhiva | Vijesti - (0 Comments)

Ove godine, dok za blagdane kupujemo više nego obično, čime stvaramo i više otpada, odlučili smo napraviti naš “bor”odnosno instalaciju upravo od otpadnog materijala. Staklenke su ambalažni otpad, a komadići stakla izvađeni iz Drave svjedoče o količini otpada u našim morima, rijekama i jezerima.

Naša novogodišnja želja je da svi počnemo posvećivati veću brigu okolišu, reciklirati, sortirati, više puta koristiti,a manje kupovati. Ono što shvaćamo kao otpad može se iskoristiti na vrlo kreativan način. Želimo svima sretne blagdane!

Udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog Franjo Košćec
bor

Udruga Franjo Koščec uspješno je provela 6 individualnih radionica “Kako do uspješnijeg informiranja javnosti”, a održane su u periodu od lipnja do studenoga 2016. g. u Gradu Varaždinu, Varaždinskoj županiji, Gradu Ivancu, Općini Donja Voća i Čistoći d.o.o.

Radionice su realizirana u sklopu projekta „Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona”.
Cilj radionica je bio poticanje svih nadležnih institucija na transparentno djelovanje te na češće komuniciranje s građanima putem objavljivanja obavijesti i informacija o okolišu i prirodi iz njihovih nadležnosti.

Na radionici su se razmijenila iskustva vezano za informiranje građana tj. transparentnom djelovanju nadležnih institucija. Također je prikazana prezentacija o načinima i mogućnostima informiranja građana kroz primjer djelovanja Udruge Franjo Koščec.

MOZES I TI!

November 22nd, 2016 | Posted by admin in Nekategorizirano | Projekti | Vijesti - (0 Comments)

MOŽEŠ I TI! – Samostalni i aktivni građani u zaštiti okoliša

Predstavljamo Vam publikaciju MOŽEŠ I TI! – Samostalni i aktivni građani u zaštiti okoliša čiji je osnovni cilj potaknuti građane na samostalno i aktivno sudjelovanje u rješavanju problema u okolišu, a možete je preuzeti ovdje.

Publikacija nudi 20 rješenja za 20 okolišnih problema i nadamo se da će potaknuti građane da otvoreno i javno govore o problemima koji se tiču svih nas, i postanu odgovorni građani i članovi naše lokalne, ujedno i globalne zajednice.

Tiskani primjerak publikacije građani mogu preuzeti kod aktivista Zelenih telefona u Udruzi Franjo Koščec – Varaždin

mozes-i-ti-slika

Potraga za najvolonterima 2016. g.

November 17th, 2016 | Posted by admin in Projekti | Vijesti - (0 Comments)

Od davne 1985. godine 5. prosinca obilježava se Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Volonterski centar Udruge Franjo Koščec poziva udruge i organizacije volontiranja da i ove godine prijave svojeg najboljeg volontera za izbor najvolontera godine.

Prijave primamo u poštanski sandučić na adresi S. S. Kranjčevića 7, Varaždin ili na e-mail: udruga.franjo.koscec@gmail.com do 01.12.2016. g.

Slikovni rezultat za volonterski centar

Udruge partneri na projektu “Partnerstva za okoliš” financiranog od EU i UZUVRH-a, u okviru projekta još su proljetos u suradnji s lokalnim radijskim i TV postajama pokrenule informativno-edukativne emisije Zeleni telefon.Predstavljanjem aktualnih, lokalnih okolišnih problema cilj nam je da kroz emisije potaknemo građane na aktivno sudjelovanje i samostalno sudjelovanje u rješavanju problema u okolišu, ali i da osiguramo veću prepoznatljivost Mreže Zelenih telefona.Slušajte nas!

·         Udruga Krka-Knin emisiju Zeleni telefon emitira na Hrvatskom radiju Knin jednom mjesečno. Sljedeća emisija je na rasporedu u rujnu, a o točnom terminu obavijestiti ćemo Vas naknadno.

·         Udruga Sunce emisiju Zeleni telefon emitira na Radio Splitu svakog drugog ponedjeljka u 9:10.

·         Udruga Eko Pan emisiju Zeleni telefon emitira na Radio Trendu svakog četvrtka u 13:00.

·         Udruga Žmergo emisiju Zeleni telefon emitira na Radio Trendu svakog utorka u 10:30.

·         Udruga ZEO Nobilis emisiju Zeleni telefon emitira na Hrvatskom radiju Čakovec periodički. Sljedeća emisija je na rasporedu u listopadu, a o točnom terminu obavijestiti ćemo Vas naknadno.

·         Udruga Franjo Koščec emisiju Zeleni telefon emitira na VTV televiziji periodički. Sljedeća emisija je na rasporedu 30.09. u sklopu Vekerice. Pratite nas u 9:30.

Do sada emitirane emisije možete poslušati ovdje.

Sve o Mreži Zelenih telefona možete pogledati na web stranici Mreže.

1263 prijave građana na Zelene telefone Hrvatske!

072 123 456 je broj Zelenog telefona, servisa na koji građani diljem Hrvatske mogu dojavljivati o raznim problemima okoliša i davati prijedloge, a dežurni na telefonu, aktivisti iz organizacija civilnog društva, prenose informaciju nadležnim institucijama.

U razdoblju od 1.1.2016. do 30.6.2016. građani su Zelene telefone Hrvatske kontaktirali 1263 puta.

Grafikon 1, Zaprimljene prijave po udrugama članicama u 2016.

 

 

 

 

graf1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dalje je najveći broj prijava u kategoriji otpad. Unutar te kategorije u 2016. zaprimljeno je 457 prijava što čini više od 36% od ukupnog broja prijava.

Grafikon 2, Zaprimljene prijave po kategorijama u 2016.

graf2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Građane najvećim dijelom brine neprimjereno odlaganje i zbrinjavanje otpada odnosno ilegalna odlagališta otpada. Pozitivna promjena u zaprimljenim prijavama je povećan je broj upita o mogućnostima odvojenog odlaganja pojedinih vrsta otpada.

177 (14,01%) prijava građana zaprimili smo unutar kategorije zelenilo. Osim vrlo čestih prijava građana iz urbanih sredina, koje se odnose na održavanje javnih zelenih površina, povećan je broj prijava parcela na kojima raste ambrozija. Dome doprinose pojedinačne akcije lokalnih vlasti kojima građane pozivaju na prijavljivanje takvih parcela.

Iako je cilj Zelenih telefona da potakne građane na aktivno sudjelovanje i samostalno sudjelovanje u rješavanju problema u okolišu činjenica je da su najveći dio Vaših prijava aktivisti Zelenih telefona prenosili nadležnim institucijama i rješavali samostalno.

U ovom razdoblju čak 67,27% prijava je anonimno što nam sugerira na strah od javnog istupanja prisutan kod građana.

 

 

Udruga Franjo Koščec – Varaždin imala je 128 prijava na Zeleni telefon 41 prijava (32,03%) odnosila se na kategoriju otpad, a 36 (28,13%) na kategoriju zelenilo pa možemo reči da su građani Varaždinske i Krapinsko-Zagorske županije zvali Zeleni telefon sa približno istim pitanjima kao i građani ostatka države.

 

Let’s do it!

April 15th, 2016 | Posted by admin in Arhiva | Projekti | Vijesti - (0 Comments)

 

zeleni telefon slika

 

ZELENA ČISTKA –LET`S DO IT!

OČISTIMO HRVATSKU U JEDNOM DANU!

  Poziv građanima za sudjelovanje

 

Pozivaju se građani i građanke da nam se pridruže i ove godine na velikoj ekološkoj akciji Zelena čistka u Varaždinu. Okupljanje je u subotu, 23. travnja u 9 sati kod pješačkog mosta na Dravi, gdje će se dobiti upute.

Zelena čistka je zajednička jednodnevna akcija čišćenja i najveći ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj. Dio je globalnog projekta Let`s do it! koji okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu u povijesti čovječanstva.

Zbog organizacije, molimo sve zainteresirane da prijave svoj dolazak do četvrtka do 10:00 sati na mail udruga.franjo.koscec@gmail.com, telefon 042-200-091 ili na stranici udruge na Facebooku.

Osigurane su vreće za smeće i osvježenje, a molimo sve koji dolaze da donesu svoje rukavice.

Do sada su se akciji priključili Grad Varaždin, Čistoća d.o.o., Kajak kanu klub Varteks Varaždin.

 

23.04.2016. Udruga Franjo Koščec – Varaždin pridružila se velikoj svjetskoj volonterskoj akciji Zelena čiskta – Let’s do it!.
Akcija je održana u Dravskoj park šumi. Uz Grad Varaždin i Čistoću d.o.o. akciju su podržali Vakuum klub, Kajak kanu klub Varteks Varaždin te Zdrug katoličkih skauta Varaždinske biskupije.
55 volontera je u periodu od 9 do 12 sati skupilo ukupno 820 kg smeća kojeg je Čistoća d.o.o. skupila i zbrinula.

prva-slika

peta-slika

Svidjeli su Vam se naši lampioni koje smo radili za Sat za planet Zemlju?

Pridružite nam se u utorak 19.04. i u petak 22.04. u 19:00 sati u prostoru naše Udruge i naučite kako ponovno upotrijebiti predmet koji Vam više ne treba.

Naučite kako napraviti ukrasnu teglu za cvijeće ili vazu koja će ukrašavati Vaš stol.

Naučite što je to hladni porculan te kako raditi s njim.

Imate plastičnih vrečica kojima ne znate svrhu? Naučite kako naheklati svoju vlastitu unikatnu torbicu.

Prijavite se na mail udruga.franjo.koscec@gmail.com, porukom na Facebooku ili telefon 200-091.

pizap.com14607217483361